ПРОЕКТИ

Проекти, свързани с безопасност и здраве при работа с
Възложител „Главна инспекция по труда”: 

I. Проект – “Разработване на профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности с 31 обособени позиции”, по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, Възложител Главна инспекция по труда.

С участие на наши експерти са разработени профили за следните икономически дейности:

Общ профил; Хотелиерство и ресторантьорство; Образование; Производство на каучук.

1. Профил за безопасност и здраве при работа – Общ профил

Основните цели на разработения профил за безопасност и здраве при работа (Общ профил) са:

Създаването на устойчив капацитет за разработване на съвременна секторна политика по БЗР, системи и услуги за провеждане на политиката, контрол и оценка, както и създаването на възможности за обмяна на опит и добра практика.

Приложимост на резултатите


Резултатите са добра основа за създаването на устойчив капацитет за:

- разработване и усъвършенстване политика по безопасност и здраве при работа (БЗР);
- моделиране на системи и предоставяне на услуги за провеждане на политиката;
- контрол и оценка на приложението на законодателството и на постигнатите резултати;
- създаването на възможности за обмяна на опит и добра практика.

Профилът е разработен в подкрепа и на малките и средните предприятия за осигуряване на БЗР, както чрез осигурения достъпът до актуална и систематизирана информация за състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, така и чрез популяризиране на практични и иновативни решения за прилагане на законодателството по БЗР.

2. Профил за безопасност и здраве при работа–икономическа дейност Хотелиерство и ресторантьорство

В резултат на разработения профил са направени заключения, че:

Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ обединява два подсектора, които съществено се отличават един от друг по множество характеризиращи ги индикатори, вкл. и отнасящи се до условията и съдържанието на труда, релевантни към безопасността и здравето при работа. При това тук свързаната с работата безопасност за здравето има и друго важно измерение - безопасността на клиентите.

Спецификата на дейността на сектора определя отсъствие на повечето от определяните като рискови физически въздействия на работната среда. Събраната информация очертава специфичната за сектора картина, която може да се каже, че като цяло е благоприятна.

В обобщение се казва, че в сектора няма опасни физически въздействия, но психологическото натоварване е значително и то дава своето отражение върху здравето и работоспособността. Подценяването му е опасно и в дългосрочна перспектива може да има сериозни негативни последици.

3. Профил за безопасност и здраве при работа – икономическа дейност Образование

Разработен е профил по безопасност и здраве при работа, даващ изчерпателна, достоверна, актуална и надеждна информация и описание на системата и законодателството, свързаните дейности и основните показатели за измерване на моментното състояние на сектор „Образование”.

Събрана е актуална информация относно състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в икономическа дейност „Образование”. Систематизирана и анализирана е събраната информация. Идентифицирани са съществените пропуски и слабости на законодателствено, административно, браншово и организационно ниво по отношение на прилаганите политики и практики. Формулирана е обща оценка за състоянието на управлението по безопасност и здраве при работа в икономическата дейност, като са очертани силните и слаби страни. Направени са препоръки за разработване на наредби, инструкции и системи в област „Образование”.
НОВИНИ
 
 
 
ВРЪЗКИ


ПАРТНЬОРИ

Последна актуализация: 11-Feb-2016
Всички права запазени.